Skillnader i lön mellan män och kvinnor

En fråga som feminismen länge har jobbat med, och som uppenbarligen fortfarande behöver jobbas med, är löneskillnaden mellan män och kvinnor. SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation, presenterar statistik på sin hemsida som tydligt visar att dessa skillnader existerar. Till exempel konstaterar de att kvinnor inom yrken som kräver akademisk utbildning i snitt tjänar 2,6 miljoner kronor mindre i livslön än män inom samma yrken. SACO analyserar detta och menar att det delvis beror på faktorer som att kvinnor oftare än män utbildar sig till lågavlönade yrken. De menar också att kvinnor sällan tar sig till högre chefspositioner inom arbetslivet. Detta skulle till exempel kunna vara en del av förklaringen till att män som arbetar som sjuksystrar har 6 procents högre livslön (eller 900 000 kronor mer i lön över ett liv) än kvinnor, trots att det är ett kvinnodominerat yrke. Trots det, menar SACO, finns det inom tre av fyra akademikeryrken statistik om löneskillnader mellan män och kvinnor som inte kan förklaras med några andra faktorer än kön.Skillnader i lön mellan män och kvinnor 2

Det är till exempel svårt att bortse från att män tjänar mer än kvinnor i samtliga yrkesgrupper som listas förutom tre: yrkeslärare, social omsorg och bibliotekarie. De yrkesgrupper där skillnaderna är störst är högskoleingenjör, civilingenjör och ekonom. Där skiljer det 16 respektive 12 och 13 procent mellan kvinnors och mäns livslöner. Det betyder att manliga ingenjörer tjänar i snitt 2,4 miljoner kronor mer än kvinnliga under sina liv.

Även Statistiska centralbyrån har presenterat intressant statistik från 2013. Den visar bland annat att det inte spelar någon roll om man som kvinna är anställd inom den privata sektorn, av landstinget, av kommunen eller av staten; män kommer alltid att tjäna mer i snitt. Den totala, sammanlagda löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige 2013 var 4500 kronor i månaden. Statistiken visade också att av de 355 yrken som var med i undersökningen var kvinnornas lön högre än männens i 31 av dem, och lönen var lika mellan könen i 12 av dem.

SCB visade dock också att löneskillnaden har sjunkit med 2,9 procentenheter sedan 2005. Förhoppningsvis kommer den utvecklingen att fortsätta.