När ska du löneförhandla?

När är det läge att löneförhandla? Det givna situationerna är när du har fått ett nytt jobb eller när det genomförs en årlig lönerevision på ditt jobb. Men det finns också andra tillfällen då det kan vara läge att löneförhandla. Om du till exempel har fått helt nya arbetsuppgifter eller ett betydande ökat ansvar på ditt befintliga jobb så bör du undersöka om det finns möjlighet att få löneförhandla. Det är inte rimligt att du ska fortsätta med samma lön om ditt ansvar har ökat avsevärt eller om dina arbetsuppgifter har blivit betydligt mer kvalificerade.

Svårigheter med att löneförhandla

Det är svårt att löneförhandla. Många tycker det är svårt att lyfta fram sig själv och sin egen prestation. Businessmen making handshake while passing moneytycker du att det är svårt att löneförandla kan de här sajterna vara till hjälp. Det finns mycket att tänka på. Det viktigaste är att våga vara tydlig och att förbereda sig väl. Tänk igenom innan vilka insatser du har gjort på sistone som du är extra stolt över och där du tycker att resultatet blev riktigt lyckat. Var också tydlig med dina önskemål. En bra chef kommer att lyssna på dig och använda det du säger för att skapa en så rättvis bild som möjligt av din prestation.

Att löneförhandla vid nyanställning

Den viktigaste löneförhandlingen du gör är förmodligen den när du får en ny anställning. Att få en bra och korrekt ingångslön är avgörande för din framtida lön. Har man hamnat efter från början är det risk att man kommer att släpa efter under lång tid framöver. Ett bra tips är också att byta jobb med jämna mellanrum. Studier har visat att det bästa sättet att höja sin lön är att byta jobb. Det kan också vara en god idé att ta chansen att bli chef om möjligheten erbjuds. Då brukar lönen höjas avsevärt. Om du senare väljer att kliva av uppdraget får du oftast behålla din höga lön.

Vad ska du tänka på vid en löneförhandling?

Vid en löneförhandling finns det mängder av saker att tänka på. Det främsta du bör rikta in dig på är att lyfta fram din egen kompetens och din egen prestation. Oavsett om det rör sig om en ny anställning eller om det är den årliga lönerevisionen på din arbetsplats så gäller det att ta tillvara tillfället och visa att du är värd en hög lön. Många tror att det inte spelar någon roll vad man säger vid en löneförhandling. Men faktum är att en bra chef ser tillfället som en chans att skapa sig en rättvis bild av medarbetarens eller den blivande anställdes prestation.

Att förbereda sig för lönesamtal

Om du redan är anställd och ska ha ett lönesamtal finns det mycket att tänka på. Förbered dig noggrant. läs experternas tips för hur du kan föreberada dig före ditt lönesamtal. Businessman hands passing money, Euro currency (EUR)Det gäller att tänka igenom hur man har presterat den senaste perioden och gärna ha några bra exempel på sådant man gjort som man är extra stolt över eller som man tycker gick särskilt bra. Det kan också vara klokt att vara självrannsakande och ödmjuk och även kunna lyfta fram något som man inte är riktigt nöjd med. Det visar på att man är en balanserad och nyanserad person.

Chefens perspektiv på löneförhandlingen

En bra chef ska vara öppen för att påverkas av det som medarbetaren eller den blivande anställde säger i löneförhandlingen. En bra chef vill nämligen att den anställde ska få en rättvis lön. Om de anställda inte har rätt lön skapar det lätt osämja och illvilja medarbetare emellan på arbetsplatsen. Det är inte något som är eftersträvansvärt varken för en chef eller någon annan. Kom ihåg att din chef också sitter med en begränsad pott med pengar och att det är en utmanande uppgift för chefen att fördela denna pott på ett bra och rättvist sätt. Det gäller därför att vara tydlig med sina egna önskningar.

Egenföretagares lön

Det finns många olika anledningar till att man väljer att starta ett eget företag, och kanske lämna en tidigare anställning. Det som kan konstateras utifrån statistik kring egenföretagares inkomster är att de flesta antagligen inte gör det för att tjäna stora pengar, eftersom de flesta egenföretagare tjänar mindre som egenanställd än de gjorde som anställda av en annan arbetsgivare. Dessutom får man som egenföretagare ofta jobba mer för den mindre lönen. Istället är sannolikt friheten en drivkraft för många, friheten som kommer med att vara sin egen chef. Statistiken visar nämligen också att egenföretagare är nöjdare med sin arbetssituation jämfört med anställda.

Att egenanställda tjänar mindre än anställda har flera orsaker. En av dem är att de sociala avgifter som vanligtvis betalas av en arbetsgivare ska betalas av den egenanställde, utöver den inkomstskatt som ska betalas in. Skatterna är för övrigt också högre för egenföretagare än anställda. Från bruttoinkomsten per månad måste man som egenföretagare också dra ifrån de kostnader företaget har, till exempel lokalhyra, försäkringar, kontorsmaterial och annat som behövs för företagets verksamhet. Man måste också tänka på att lägga undan pengar till pensionen för att kompensera för den tjänstepension som uteblir som egenanställd, liksom betald semester. Allt detta sammanlagt gör att man som egenanställd kan räkna med att i nettolön få ut lite mindre än hälften av det man fakturerar varje månad.Egenföretagares lön 11

Olika branscher har olika outtalade regler kring vad som är ett rimligt pris. För frilansjournalister rekommenderar Svenska journalistförbundet att man inte ska acceptera ett arvode som är mindre än 790 kronor i timmen, och att man ska fakturera för minst två timmar för varje uppdrag. I många andra branscher ligger dock de normala timsarvodena på en nivå som är betydligt lägre. Kräver man då ett arvode som är markant högre än det får man vara glad om man får några uppdrag överhuvudtaget. Dessa omständigheter leder således till att egenföretagaren ofta får ut mindre lön än vad en anställd sannolikt skulle få för motsvarande arbete.

Att vara egenanställd kommer ju dock med andra fördelar som kan kompensera inkomstförlusten. Om du är intresserad av en egenanställning och tror att friheten den kommer med kan passa dig, kan du gå in på Frilansfinans.se, och få hjälp och råd med uppstarten.

Skillnader i lön mellan män och kvinnor

En fråga som feminismen länge har jobbat med, och som uppenbarligen fortfarande behöver jobbas med, är löneskillnaden mellan män och kvinnor. SACO, Sveriges Akademikers Centralorganisation, presenterar statistik på sin hemsida som tydligt visar att dessa skillnader existerar. Till exempel konstaterar de att kvinnor inom yrken som kräver akademisk utbildning i snitt tjänar 2,6 miljoner kronor mindre i livslön än män inom samma yrken. SACO analyserar detta och menar att det delvis beror på faktorer som att kvinnor oftare än män utbildar sig till lågavlönade yrken. De menar också att kvinnor sällan tar sig till högre chefspositioner inom arbetslivet. Detta skulle till exempel kunna vara en del av förklaringen till att män som arbetar som sjuksystrar har 6 procents högre livslön (eller 900 000 kronor mer i lön över ett liv) än kvinnor, trots att det är ett kvinnodominerat yrke. Trots det, menar SACO, finns det inom tre av fyra akademikeryrken statistik om löneskillnader mellan män och kvinnor som inte kan förklaras med några andra faktorer än kön.Skillnader i lön mellan män och kvinnor 2

Det är till exempel svårt att bortse från att män tjänar mer än kvinnor i samtliga yrkesgrupper som listas förutom tre: yrkeslärare, social omsorg och bibliotekarie. De yrkesgrupper där skillnaderna är störst är högskoleingenjör, civilingenjör och ekonom. Där skiljer det 16 respektive 12 och 13 procent mellan kvinnors och mäns livslöner. Det betyder att manliga ingenjörer tjänar i snitt 2,4 miljoner kronor mer än kvinnliga under sina liv.

Även Statistiska centralbyrån har presenterat intressant statistik från 2013. Den visar bland annat att det inte spelar någon roll om man som kvinna är anställd inom den privata sektorn, av landstinget, av kommunen eller av staten; män kommer alltid att tjäna mer i snitt. Den totala, sammanlagda löneskillnaden mellan män och kvinnor i Sverige 2013 var 4500 kronor i månaden. Statistiken visade också att av de 355 yrken som var med i undersökningen var kvinnornas lön högre än männens i 31 av dem, och lönen var lika mellan könen i 12 av dem.

SCB visade dock också att löneskillnaden har sjunkit med 2,9 procentenheter sedan 2005. Förhoppningsvis kommer den utvecklingen att fortsätta.

Löneskillnader mellan yrkesgrupper

När vi ska välja utbildning inför vårt framtida yrke tänker nog många i första hand på att välja ett yrke som man tycker är intressant och som man kan tänka sig att jobba med resten av livet. En faktor som dock också spelar in i vårt val, i större eller mindre utsträckning, är vilken lön vi kan förvänta oss att tjäna inom yrket.

Ett av de yrkena som tjänade mest under 2013 var värdepappersmäklare. Den genomsnittliga lönen inom yrket var 85 600 kronor i månaden. Det är dock inte ett yrke som rekommenderas om man inte är villig att ta risker. Lönespridningen var nämligen mycket stor inom yrket, där den tiondel som tjänade mest pengar hade en lön på nästan 160 000 kronor i månaden, medan den tiondel som tjänade minst, tjänade under 35 000 kronor i månaden. Dessutom måste man vara beredd på att det är hög konkurrens om jobben i branschen.Löneskillnader mellan yrkesgrupper 2

Ett högavlönat yrke där konkurrensen inte är lika hård är flygledare. En flygledare tjänar i genomsnitt 59 200 kronor i månaden. Vill man tjäna mest ska man söka sig till den privata sektorn, där lönen är i genomsnitt 10 000 kronor högre i månaden än i den offentliga sektorn.

Ett yrke inom samma bransch som också är högavlönat är pilot. Även inom det här yrket är lönespridningen stor: den tiondel som tjänar mest tjänar ungefär tre gånger så mycket som den tiondel som tjänar minst, 97 000 kronor i månaden att jämföra med 31 100 kronor i månaden. I genomsnitt tjänar en pilot 56 300 kronor i månaden.

Ett av de yrkena som har lägst lön i Sverige är tapetserare. Genomsnittslönen är 19 900 kronor, och det är en väldigt jämn yrkesgrupp lönemässigt, då den högsta och lägsta lönen för yrket är 24 600 kronor (vilket innebär att 90 procent av alla tapetserare har denna lön eller mindre) respektive 22 000 kronor (vilket innebär att 10 procent har denna lön eller mindre).

Lägst lön i landet har kaféföreståndare, som har en genomsnittlig lön på 16 700 kronor i månaden. Det innebär naturligtvis att det finns de inom denna yrkesgrupp som tjänar mindre än så.

Även om lönen är en viktig faktor vid sitt yrkesval, skulle sannolikt många hålla med om att det är viktigare att man trivs på jobbet.